POPŻ 2014-2020

  Podprogram 2021 plus
  Podprogram 2021
  Podprogram 2020
  Podprogram 2019
  Podprogram 2018
  Podprogram 2017
  Podprogram 2016
  Podprogram 2015
  Podprogram 2014
Podprogram 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podkarpacki Bank Żywności przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015 planowane jest przeprowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, których celem będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz kształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, których celem będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia,
 • działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania marnowaniu żywności.

EFEKTY W 2014 ROKU

 • liczba osób objętych pomocą - 10 350 osób
 • typy podejmowanych działań - Organizacje partnerskie w ramach działań towarzyszących organizowały spotkania, pogadanki, prezentacje dotyczące zasad zdrowego żywienia, dostarczania organizmowi niezbędnych, zdrowych produktów żywnościowych. Zajęcia w domach kultury przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich związane z nauką gotowania oraz racjonalnej i zdrowej polityki gospodarowania w kuchni. Realizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach dotyczących zdrowego odżywiania oraz dostosowania posiłków do wieku i pory dnia. Podczas wydawania żywności były przygotowywane stoiska z materiałami na temat edukacji zdrowego stylu życia i odżywiania. Wszystkie działania pomocowe skierowane do beneficjentów miały na celu aktywizację społeczną i zawodową, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wszystkie organizacje partnerskie przeprowadziły działania towarzyszące, ponadto Podkarpacki Bank Żywności przekazał materiały edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania.
 • ilość przekazanych paczek żywnościowych - 19 566 szt
 • ilość przekazanej żywności - 143 002,80 kg

Lista organizacji współpracujących - 16

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka 37-303 Kuryłówka 527
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne
 3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej 36-001 Trzebownisko 976
 4. Stowarzyszenie RAZEM Budy Głogowskie 26, 36-060 Głogów Małopolski
 5. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM ul. Ratuszowa 6, 39-200 Dębica
 6. Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom TRZEŹWA GMINA 36-016 Chmielnik 50
 7. Akcja Katolicka – Parafia Cmolas 36-105 Cmolas 252
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Hyżneńskiej Wólka Hyżneńska, 36-025 Dylągówka
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać Białoboki 160, 37-207 Gać
 10. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich PRZYSTAŃ 36-122 Dzikowiec 133 A
 11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL ul. J. Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa
 13. Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju WIARA 37-204 Tryńcza 127
 14. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Brzeżawa 35, 37-751 Żohatyn
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach 38-485 Jaśliska 30
 16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36-245 Nozdrzec 224

Szczegółowe informacje dostępne do pobrania w poniższym dokumencie:

     Wykaz organizacji
ARCHIWUM
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat popż kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com