Działalność

Działalność Banku polega na:

 • Wyszukiwaniu rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystanej lub niehandlowej (nadwyżki produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rolno - spożywczego) lub produkty, które nie mogą zostać skierowane do handlu, ale nadają się do konsumpcji);
 • Pozyskiwaniu nadwyżek handlowych z hurtowni i sieci sprzedaży detalicznej, które są wycofane ze sprzedaży, ale nie są przeterminowane;
 • Pozyskiwaniu żywności oraz płodów rolnych od lokalnych producentów, przetwórców;
 • Organizowaniu zbiórek żywności w placówkach handlowych;
 • Nieodpłatnym przekazywaniu całej pozyskanej żywności na rzecz organizacji charytatywnych, które kierują ją bezpośrednio do potrzebujących;
 • Prowadzeniu pełnej ewidencji księgowo - magazynowej zarówno otrzymanych jak i wydawanych towarów.


 • Obszar działania Banku

  Związek Stowarzyszeń Podkarpacki Bank Żywności zajmuje się działalnością charytatywną poprzez prowadzenie działalności społecznej, zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnowania żywności.

  Cele statutowe realizujemy poprzez: bezpłatne pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników i jej bezpłatny rozdział wśród organizacji charytatywnych oraz placówek pomocy społecznej, prowadzących dożywianie najuboższych: dzieci, bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych osób w podeszłym wieku, chorych, niezaradnych życiowo, matek samotnie wychowujących dzieci. Zajmujemy się organizacją wolontariatu oraz aktywizacją działań samopomocowych. Organizujemy zbiórki żywności w placówkach handlowych, a całą zebraną żywność przekazujemy na rzecz potrzebujących.  Wolontariusze

  Przez cały rok w biurze Banku pracuje kilkoro wolontariuszy. Dodatkowo 2 razy w roku, w czasie Świątecznych Zbiórek Żywności, angażujemy około 500 wolontariuszy akcyjnych. Wolontariusze to grupa osób, bez których Bank Żywności w Rzeszowie nie mógłby pracować tak intensywnie jak obecnie. Ich pomoc umożliwia efektywne działanie naszej organizacji.  Codzienna praca Banku

  Praca Banku zorganizowana jest w trzech współpracujących ze sobą zespołach. Są to: biuro Banku, magazyn oraz zespół projektów. Codzienna praca Banku polega na stałych działaniach związanych z pozyskiwaniem, transportem, właściwym przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz prowadzeniem związanej z tym dokumentacji. W biurze są zbierane, uaktualniane i korygowane wszystkie dane na temat działalności Banku, prowadzone są bazy danych dotyczące darczyńców i odbiorców Banku. Aby Bank mógł prawidłowo funkcjonować, konieczne jest zapewnienie środków na działalność. W biurze przygotowywane są kampanie informacyjne oraz korespondencja do potencjalnych darczyńców i sponsorów.  Praca magazynu

  Od początku działalności Banku ilość pozyskiwanej żywności z roku na rok rośnie. Konieczna jest jednak stała rozbudowa zaplecza logistycznego i podnoszenie kwalifikacji pracowników. W chwili obecnej Bank dysponuje magazynem o powierzchni około 500 m2, wyposażonym w komory chłodnicze oraz podstawowe wyposażenie magazynu.  Współpraca z organizacjami partnerskimi, dystrybucja żywności

  Bank Żywności w Rzeszowie podejmuje stałą współpracę z organizacjami, których celem lub jednym z zadań jest przeciwdziałanie niedożywieniu, a które równocześnie mają warunki, aby właściwie wykorzystać przekazywaną żywność. W momencie rozpoczęcia współdziałania stają się one organizacjami partnerskimi - członkami wspierającymi działania Banku Żywności. Każda organizacja lub placówka współpracująca z bankiem zobowiązuje się do nie marnowania żywności i przekazywania jej na rzecz osób potrzebujących, z zachowaniem odpowiednich przepisów i norm sanitarnych. Każdy partner ma również obowiązek prowadzić dokumentację księgową i magazynową darowizn otrzymanych od Banku. Pracownicy oraz przeszkoleni wolontariusze Banku przynajmniej raz w roku odwiedzają każdą organizację, w celu kontroli sposobu wykorzystania żywności przekazanej przez bank, aktualizacji danych mających wpływ na ilość przekazywanej żywności oraz zapewnienie organizacjom merytorycznej pomocy. Obecnie nasza pomoc skierowana jest do około 100 organizacji i placówek pomocy społecznej na terenie województwa podkarpackiego. Ponadto wspieramy ok. 90 szkół w ramach akcji "Napełniamy Talerzyk" i innych.

  Bank Żywności coraz częściej ze swoją działalnością wychodzi na zewnątrz. Staramy się propagować ideę dobroczynności, zainteresować mieszkańców Podkarpacia naszą działalnością oraz zachęcić i zaktywizować lokalne społeczności do tworzenia grup samopomocowych na terenie każdego osiedla, miejscowości i gminy. Nawiązujemy także partnerską współpracę z samorządami gmin w celu realizacji wspólnych zadań w ramach ustawy o pomocy społecznej.  Pozysk żywności i jej przekazywanie

  Bank Żywności realizując swoją misję w latach 2003-2004 pozyskał i przekazał organizacjom zajmującym się dożywianiem w naszym województwie ok. 250 ton żywności. Pomoc skierowana była do ok. 80 organizacji i placówek opieki społecznej. W listopadzie i grudniu 2003 r. w ramach współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności, braliśmy udział w realizacji programu Agencji Rynku Rolnego, którego celem była dystrybucja konserw na rzecz osób ubogich i niepełnosprawnych. Ponadto zorganizowaliśmy 3 duże Zbiórki Żywności, podczas których zebraliśmy ponad 15 000 kg żywności.

  W sierpniu 2004 r., przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie przekazaliśmy pomoc żywnościową na rzecz osób, które ucierpiały podczas powodzi. Od lipca 2004 r. Bank Żywności jest głównym koordynatorem Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej - PEAD, w ramach którego na Podkarpacie trafiło 460 ton żywności dla najuboższych. W roku 2005 program jest nadal realizowany na terenie województwa przez Bank Żywności w Rzeszowie, który planuje do końca 2005 r. zająć się dystrybucją przeszło 1200 ton żywności, są to takie artykuły jak: mleko UHT , ryż , makaron, mąka, ser topiony, ser żółty.

  Żywność ta trafia do potrzebujących już od miesiąca marca br., za pośrednictwem organizacji pozarządowych, które współpracując z ośrodkami pomocy społecznej na terenie gmin woj. podkarpackiego zajmują się jej dystrybucją dla osób najuboższych.  Projekty, akcje itd.

  Od roku 2003 Bank Żywności realizuje corocznie zadanie "Nakarmić Bezdomnego" w ramach konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Podkarpackiego. Ponadto realizowaliśmy w roku 2004 zadanie zlecone przez Marszałka Województwa Podkarpackiego "Nakarmić Najbardziej Potrzebujących" oraz od roku 2003 "Dożywianie Ubogich" - dofinansowane przez Narodowy Bank Polski. Współpracujemy z MOPS-ami i GOPS-ami z terenu całego województwa oraz przedstawicielami samorządów lokalnych. Bank Żywności od 2004 roku, przy ścisłej współpracy z Agencją Rynku Rolnego oraz Federacją Banków Żywności w Warszawie jest głównym koordynatorem Programu Pomocy Żywnościowej "PEAD" na terenie województwa.

  Od lutego 2005 roku realizujemy program dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej "Napełniamy Talerzyk". Podczas I edycji - do końca roku szkolnego 2004/2005 przekazaliśmy żywność dla ponad 90 szkół z województwa podkarpackiego. Obecnie trwa II edycja konkursu, w ramach którego planujemy przekazywać żywność do stołówek szkolnych w roku szkolnym 2005/2006.

  W listopadzie 2003 roku zorganizowaliśmy I Świąteczną Zbiórkę Żywności, podczas której zebraliśmy przeszło 2 tony żywności. W marcu 2004 r. zorganizowaliśmy II Zbiórkę Żywności, dzięki której do potrzebujących trafiło 3 200 kg żywności. Kolejne zbiórki żywności przynosiły coraz większe ilości najbardziej potrzebnych artykułów.

  W 2004 r. Podkarpacki Bank Żywności rozpoczął realizację projektu "Przy wspólnym stole. Polsko - niemiecka współpraca charytatywna". Projekt był realizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. S. Batorego, niemieckiej Fundacji Robert Bosch Stiftung w ramach Programu "Partnerstwo Miast i Obywateli".

  Głównym celem projektu było podjęcie trwałej współpracy i wypracowanie wspólnych standardów pracy Podkarpackiego Banku Żywności i niemieckiej organizacji Bielefelder Tafel. Obydwie organizacje mają zbieżne cele i sposób ich realizacji. Organizacje partnerskie zajmują się działalnością na rzecz przeciwdziałania zjawiskom niedożywienia i głodu najsłabszych grup społecznych i zapobieganiu marnotrawienia żywności. Problem niedożywienia i głodu wśród osób potrzebujących pomocy, bezdomnych, chorych i samotnych istnieje w obu krajach, choć na różną skalę. Bardzo ważna jest próba podjęcia wspólnych rozwiązań tego problemu przez organizacje z dwóch krajów europejskich, w których różna jest tradycja i rola III sektora.  Raporty

  Realizacja wielu projektów umożliwiła lepszą prezentację misji Banku Żywności wśród organizacji pozarządowych oraz lokalnego samorządu i mediów na terenie województwa. Zostały wypracowane nowe możliwości partnerskiej współpracy z samorządem oraz szanse rozwijania kolejnych inicjatyw. Pierwsze dobre przykłady wspólnych działań realizowanych przez Bank Żywności na zasadach partnerstwa z lokalnym samorządem są już widoczne a mamy nadzieję, że pojawią się następne.

  Podkarpacki Bank Żywności już od kilku lat walczy z niedożywieniem najuboższych grup społecznych oraz przeciwdziała marnowaniu żywności. Głód i bieda stają się obecnie najbardziej palącymi problemami społecznymi, dotykającymi coraz większej grupy osób. Trudno jest im skutecznie przeciwdziałać, jeszcze trudniej mądrze zapobiegać. Dlatego tak ważne jest działanie organizacji instytucji, które w profesjonalny sposób zajmują się pomocą osobom biednym, marginalizowanym, nieprzystosowanym i chorym. Jedną z takich organizacji jest Bank Żywności w Rzeszowie, będący inicjatorem i koordynatorem działań na rzecz potrzebujących w regionie. Nasza pomoc skierowana jest do ok. 100 organizacji i placówek opieki społecznej, które niosą pomoc ponad 100 tys. osób.

  Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że Bank pracuje, rozwija się i pomaga najuboższym. Nie moglibyśmy działać skutecznie gdyby nie wspólny wysiłek stowarzyszeń i wolontariuszy uczestniczących w działalności banku, przedstawicieli biznesu, władz Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz samorządu województwa podkarpackiego. Za naszą dotychczasowa współpracę serdecznie dziękujemy, życząc sobie i Państwu kolejnych lat owocnej współpracy.

  Zarząd Związku Stowarzyszeń
  Podkarpacki Bank Żywności
  w Rzeszowie  Misja i cele banku

  Nasza działalność w istotny sposób pozwala na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób potrzebujących i niedożywionych, prowadzi także do pobudzenia ofiarności i gospodarności społeczeństwa, uzupełnia działania w ramach ustawy o pomocy społecznej realizowane przez samorządy gmin.

  Co sprawia, że istnieją organizacje, które na trwale wpisują się w rzeczywistość społeczną? Uczciwość, zaangażowanie, spontaniczna chęć pomocy bliźnim oraz profesjonalizm działania przyczyniają się do tego tylko wtedy, gdy cele organizacji zostaną jasno postawione, a jej założyciele znajdą skuteczny sposób ich realizacji. Kluczem do sukcesu w wypadku banku żywności jest właśnie przejrzysta misja, jasny cel i dobry pomysł na jego realizację. Istotne jest także to, że bank żywności przekazuje realną pomoc dla organizacji i placówek pomocy społecznej działających lokalnie na rzecz najuboższych.  Plany na przyszłość

  Dążenie do profesjonalizacji działań:
 • Wdrożenie systemu HACCP,
 • Otrzymanie systemu ISO 9001,
 • Organizacja szkoleń i kursów dla pracowników etatowych i wolontariuszy Banku,
 • Utrwalenie i usprawnienie systemu pracy wolontariuszy.

  Zwiększenie skuteczności w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności:
 • Prowadzenie akcji edukacyjnych (publikacje, szkolenia) skierowanych do organizacji partnerskich, dzieci i młodzieży,
 • Opracowanie systemu codziennych odbiorów żywności z dużych sklepów (supermarkety i hipermarkety),
 • Lokalizacja stałego magazynu Banku,
 • Pozyskanie własnego samochodu do transportu żywności,
 • Powiększenie magazynowej powierzchni chłodniczej do 50 m3.

 • ^ do góry
  aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat pead kontakt galeria
  www.StudioGraficzne.com