FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szkolenia


Spotkania

Podkarpacki Bank Żywności w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizuje w terminie od 1.06. do 31.12 2010 r. projekt

„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe
podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”

Nasz wniosek wyróżnia się społeczną legitymizacją do podjęcia proponowanych działań, które uwzględniają rzeczywiste potrzeby podkarpackich rodzin zagrożonych marginalizacją.

Cechę wyróżniającą nasz projekt stanowi formuła oddolnego mechanizmu kształtowania warunków jego powstania i proponowanych działań.

Jego realizacja podyktowana była inicjatywami lokalnymi i stanowi wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym.


Projekt powstał w wyniku:

 1. społecznej identyfikacji i akceptacji - pozytywnego stosunku społeczności lokalnych do potrzeb i problemów będących przedmiotem i celami projektu (zasada empowerment)
 2. społecznej partycypacji - współudziale społeczności lokalnych w tworzeniu ramowych założeń projektu

Inicjatywa wynika z wewnętrznej potrzeby beneficjentów, a w założeniu ma przyczynić się do rozwiązania problemu zdefiniowanego i zdiagnozowanego przez tę społeczność oraz służyć pobudzeniu jej aktywności.

Docelowym odbiorcą projektu są najuboższe, najsłabsze i zagrożone wykluczeniem społecznym rodziny województwa Podkarpackiego. Działania przewidziane w projekcie skierowane są do ok. 25 tys. rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, borykających się z problemem głodu i niedożywienia, które jednocześnie są najsłabszą grupą społeczną, narażoną na marginalizację. Dodatkowo nasilające się bezrobocie, grupowe zwolnienia i brak perspektyw na znalezienie źródła utrzymania dla rodzin sprawiają, że bardzo istotnym elementem w realizowanym projekcie będzie aktywizacja najuboższych mieszkańców Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych (rodzin) zamieszkujących tereny gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, gdzie trudna sytuacja jest największym problemem.

Najistotniejszym zadaniem będzie wykształcenie postaw aktywnej walki z ubóstwem i stwarzanie możliwości wyjścia z trudnych sytuacji. Bank Żywności w swoich działaniach będzie skupiał się na promowaniu aktywnych sposobów walki z ubóstwem poprzez m.in. promocję przedsiębiorczości społecznej.

Ważnym celem projektu będzie także zwiększenie skuteczności i jakości współpracy organizacji pozarządowych z samorządem w zakresie niesienia kompleksowej pomocy najuboższym rodzinom w woj. podkarpackim podczas realizacji regionalnych i lokalnych programów pomocy żywnościowej, w tym Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej – PEAD oraz innych działań skierowanych do podopiecznych.

Podkarpacki Bank Żywności będzie także wspierał najsłabsze rodziny poprzez stałe i systematyczne przekazywanie żywności, w tym pochodzącej z rezerw unijnych oraz pozyskanej lokalnie.

Celem projektu będzie aktywizacja najuboższych mieszkańców Podkarpacia, którzy bardzo często nie potrafią sami skutecznie walczyć z życiowymi problemami. Planujemy duży nacisk położyć na promowanie przedsiębiorczości społecznej, samozatrudnienia oraz spółdzielczości socjalnej – jako aktywnych i skutecznych form przeciwdziałania ubóstwu. Planujemy również promowanie tworzenia stowarzyszeń, fundacji, dzięki którym aktywność społeczeństwa znacznie wzrośnie. Dzięki szkoleniom nauczymy jak korzystać i sięgać po dotacje, przygotujemy liderów do pisania wniosków. Młodzieży zostanie zaprezentowana idea wolontariatu europejskiego (EVS), dzięki czemu młodzi ludzie będą mogli poznać inne kraje, zdobyć doświadczenie a w przyszłości dobrą pracę. Dodatkowym, ważnym elementem projektu będzie pomoc rodzinom z woj. podkarpackiego w łagodzeniu skutków ubóstwa i trudnej sytuacji materialnej. Poprzez systematyczne przekazywanie pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom wspierać będziemy podstawowe funkcje rodziny


Podczas realizacji projektu będą podejmowane następujące działania:

 • szkolenia dla beneficjentów,
 • konferencja i spotkania lokalne,
 • obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Podkarpacia – zatrudnienie pracowników w magazynie oraz prac. biurowego do obsługi beneficjentów i gospodarki magazynowej (wg wytycznych UE),
 • przygotowanie organizacji partnerskich współpracujących z Bankiem Żywności do stałego przekazywania i wydawania żywności osobom najbardziej potrzebującym, w szczególności rodzinom skrajnie ubogim,
 • uzgodnienie metod i sposobów sprawnej dystrybucji i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i monitoringu, opracowanie dokumentacji dotyczącej dystrybucji (zgodnie z wytycznymi ARR i Federacji Polskich Banków Żywności),
 • przeszkolenie przedstawicieli org. pozarządowych (wolontariuszy) w celu sprawnej dystrybucji i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji,
 • dystrybucja dodatkowych ilości żywności otrzymanej od partnerów , propagowanie misji i celów banków żywności wśród nowych potencjalnych darczyńców,
 • organizacja i koordynacja działań podczas 2 zbiórek żywności (wrzesień , grudzień) , mających na celu zebranie artykułów spożywczych i aktywny udział beneficjentów - rodzin,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży w ramach wolontariatu i promowanie właściwych postaw społecznych wśród młodzieży, szczególnie z grupy beneficjentów,
 • integracja całych rodzin – angażowanie poszczególnych członków w działalność samopomocową, spotkania integracyjne i szkoleniowe,
 • aktywizacja rodzin poprzez tworzenie grup samopomocowych wspierających działania Banku Żywności.

^ do góry
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat pead kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com